هاست سازمانی ایران
 • Product 1

  پلن LHO1

  • فضای میزبانی
   500MB
  • پنهای باند
   50GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • پردازنده
   دو هسته
  • حافظه
   2GB
  • کنترل پنل
   سی پنل
  فقط
  $40/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  پلن LHO2

  • فضای میزبانی
   1GB
  • پنهای باند
   100GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • پردازنده
   دو هسته
  • حافظه
   4GB
  • کنترل پنل
   سی پنل
  فقط
  $60/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  پلن LHO3

  • فضای میزبانی
   2GB
  • پنهای باند
   200GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • پردازنده
   دو هسته
  • حافظه
   4GB
  • کنترل پنل
   سی پنل
  فقط
  $100/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  پلن LHO4

  • فضای میزبانی
   5GB
  • پنهای باند
   500GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • پردازنده
   چهار هسته
  • حافظه
   8GB
  • کنترل پنل
   سی پنل
  فقط
  $140/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  پلن LHO5

  • فضای میزبانی
   10GB
  • پنهای باند
   1000GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • پردازنده
   چهار هسته
  • حافظه
   8GB
  • کنترل پنل
   سی پنل
  فقط
  $240/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  پلن LHO6

  • فضای میزبانی
   10GB
  • پنهای باند
   1000GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • پردازنده
   چهار هسته
  • حافظه
   8GB
  • کنترل پنل
   سی پنل
  فقط
  $380/سالیانه
  سفارش دهید