هاست شرکتی ایران
 • Product 1

  پلن LHC1

  • فضای میزبانی
   500MB
  • پنهای باند
   50GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • پردازنده
   یک هسته
  • حافظه
   2GB
  • کنترل پنل
   سی پنل
  فقط
  $22/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  پلن LHC2

  • فضای میزبانی
   1GB
  • پنهای باند
   100GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • پردازنده
   یک هسته
  • حافظه
   2GB
  • کنترل پنل
   سی پنل
  فقط
  $40/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  پلن LHC3

  • فضای میزبانی
   2GB
  • پنهای باند
   200GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • پردازنده
   دو هسته
  • حافظه
   4GB
  • کنترل پنل
   سی پنل
  فقط
  $60/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  پلن LHC4

  • فضای میزبانی
   5GB
  • پنهای باند
   500GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • پردازنده
   چهار هسته
  • حافظه
   8GB
  • کنترل پنل
   سی پنل
  فقط
  $100/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  پلن LHC5

  • فضای میزبانی
   10GB
  • پنهای باند
   1000GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • پردازنده
   چهار هسته
  • حافظه
   8GB
  • کنترل پنل
   سی پنل
  فقط
  $180/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  پلن LHC6

  • فضای میزبانی
   10GB
  • پنهای باند
   1000GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • پردازنده
   چهار هسته
  • حافظه
   8GB
  • کنترل پنل
   سی پنل
  فقط
  $300/سالیانه
  سفارش دهید