هاست پایه ایران
 • Product 1

  پلن LH0

  • فضای میزبانی
   100MB
  • پنهای باند
   2GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • پردازنده
   یک هسته
  • حافظه
   1GB
  • کنترل پنل
   سی پنل
  فقط
  $4/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  پلن LH1

  • فضای میزبانی
   500MB
  • پنهای باند
   5GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • پردازنده
   یک هسته
  • حافظه
   1GB
  • کنترل پنل
   سی پنل
  فقط
  $16/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  پلن LH2

  • فضای میزبانی
   1G
  • پنهای باند
   10GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • پردازنده
   یک هسته
  • حافظه
   1GB
  • کنترل پنل
   سی پنل
  فقط
  $24/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  پلن LH3

  • فضای میزبانی
   2G
  • پنهای باند
   20GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • پردازنده
   یک هسته
  • حافظه
   2GB
  • کنترل پنل
   سی پنل
  فقط
  $32/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  پلن LH4

  • فضای میزبانی
   5G
  • پنهای باند
   50GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • پردازنده
   دو هسته
  • حافظه
   4GB
  • کنترل پنل
   سی پنل
  فقط
  $60/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  پلن LH5

  • فضای میزبانی
   10G
  • پنهای باند
   100GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • پردازنده
   چهار هسته
  • حافظه
   8GB
  • کنترل پنل
   سی پنل
  فقط
  $100/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 7

  پلن LH6

  • فضای میزبانی
   20G
  • پنهای باند
   200GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • پردازنده
   چهار هسته
  • حافظه
   8GB
  • کنترل پنل
   سی پنل
  فقط
  $180/سالیانه
  سفارش دهید